·         Yoshifs Home

Menu

·         Japanese>

·         Top Page

 

Research Interest

·         Current research

Teaching Subject

·         Data structure(B1)

·         Probability & Statistics(B2)

·         Chemoinformatics(B3)

·         Adv. Chemoinformatics (M)

Research Activity

·         Publications